Popis zakona koji su prestali važiti

 

Naziv zakona

Donesen  u NN

Ukinut sa zakonom

Ukinut sa NN

Zakon o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH

74/92

Kazneni zakon

110/97

Zakon o izvršnom postupku

53/91, 91/92

Ovršni zakon

57/96

Zakon o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu

53/91

Pomorski zakonik

17/94

Zakon o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama

55/90

Pomorski zakonik

17/94

Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji

54/94

Stečajni zakon

44/96

Zakon o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskoga arhivskog vijeća

96/93

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

105/97

Zakon o bankama i štedionicama

94/93, 90/96, 46/97, 89/98

Zakon o bankama

161/98

Zakon o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana

19/90

Zakon o Božićnom blagdanu

53/90

Zakon o matičnim knjigama

54/74, 40/81, 47/90, 39/92, 26/93

Zakon o državnim maticama

96/93

Zakon o utvrđivanju katastorskog prihoda

44/73, 13/88, 108/95

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

128/99

Zakon o Službi društvenog knjigovodstva

53/91

Zakon o državnoj reviziji

70/93

Zakon o tržišnoj inspekciji

21/95

Zakon o Državnom inspektoratu

76/99

Zakon o turističkoj inspekiji

48/95

Zakon o Državnom inspektoratu

76/99

Zakon o inspekciji rada

59/96, 94/96

Zakon o Državnom inspektoratu

76/99

Zakon o elektroenergetskoj inspekciji

32/85, 38/85, 27/87, 47/89, 26/93

Zakon o Državnom inspektoratu

76/99

Zakon i inspekciji parnih kotlova

20/72, 47/89, 26/93

Zakon o Državnom inspektoratu

76/99

Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

21/95

Zakon o Državnom inspektoratu

76/99

Zakon o državnom pravobraniteljstvu

75/95

Zakon o Državnom odvjetništvu

51/01

Zakon o promezu eksplozivnih tvari

53/91, 26/93

Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu

12/94

Zakon o izdavanju odobrenja za proizvodnju, promet i prijevoz eksplozivnih tvari

41/77, 31/86, 47/89, 26/93

Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu

12/94

Zakon o komunalnim taksama

11/73, 13/88, 16/90

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

117/93

Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

73/91, 18/92. i 43/93

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

117/93

Zakon o građenju

77/92, 82/92., 26/93, 33/95, 91/96

Zakon o gradnji

52/99

Zakona o osiguranju izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika

53/94

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

108/95

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

90/92., 69/95., 59/96., 63/96. i 64/00

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

33/01

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

14/97., 20/97., 22/97., 24/97., 32/97., 37/97., 75/99., 91/99., 35/00. i 44/00

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

33/01

Zakon o vrijednosnim papirima

53/91

Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima

107/95

Zakon o eksproprijaciji

10/78., 5/80., 30/82., 46/82., 28/87., 39/88. i 73/91

Zakon o izvlaštenju

9/94

Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova

142/97. i 32/01

Zakon o javnoj nabavi

117/01

Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama

25/73., 47/86., 26/93. i 50/95

Zakon o knjižnicama

105/97

Zakon o komunalnim djelatnostima

15/79. 18/79. i 26/93

Zakon o komunalnom gospodarstvu

36/95

Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

91/92.,14/93, i 70/93

Zakon o komunalnom gospodarstvu

36/95

Zakon o stavljanju lijekova u promet

53/91. i 26/93

Zakon o lijekovima i medicinskim proizvidoma

124/97

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 17/99, 128/99, 51/00,  105/00

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

33/01

Zakon o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave

75/93, 103/93, 10/94, 17/94, 30/94, 36/95, 107/95, 43/96, 70/97, 105/97, 36/98, 142/98 i 69/99

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

33/01

Zakon o Božićnom blagdanu

53/90

Zakon o blagdanima i neradnim danima u RH

14/91

Ustavni zakon o privremenom neprimje­­njiva­­nju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj

68/95

Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ­­ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili ma­­njina u Republici Hrvatskoj

51/00

Zakon o sustavu kontrole cijena

53/91., 73/91., 29/92, 26/93., 43/93. i 94/93

Zakon i iznimnim mjerama kontrole cijena

73/97

Zakon o društvenoj kontroli cijena

27/85. i 53/90

Zakon i iznimnim mjerama kontrole cijena

73/97

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima

53/91. i 26/92

Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti

11/94

Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti

53/91

Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

98/94

Zakon o kontroli kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

53/91. i 26/93

Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

21/95

Zakon o standardizaciji

53/91., 26/93., 29/94. i 25/96

Zakon o normizaciji

55/96

Zakon o financiranju obnove

33/92

Zakon o obnovi

24/96

Zakon o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih objekata

109/93

Zakon o obnovi

24/96

Zakon o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom

19/90. i 53/90

Zakon o obrtu

77/93

Zakon o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

60/92., 75/92. i 58/93

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

101/98

Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

39/92., 75/92., 86/92. 87/94

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

101/98

Zakon o obveznim i osnovnim materijalno-pravnim odnosima u zračnoj plovidbi

53/91

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

132/98

Zakon o odvjetništvu i službi pravne pomoći

53/72., 8/90. i 31/90

Zakon o odvjetništvu

9/94

Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske

58/92. i 39/95

Zakon o općem oprostu

80/96

Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila

51/94

Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

139/97

Zakon o oprostu počiniteljima kaznenih djela s privremeno okupiranih dijelova područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

43/96

Zakon o općem oprostu

80/96

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja

54/74., 47/89., 59/90. i 29/91

Zakon o oružju

46/97

Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba

53/91

Zakon o osiguranju

46/97

Zakon o deviznom poslovanju

53/91

Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata

91a/93

Zakona o zračnoj plovidbi

53/91., 26/93. 109/93

Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

19/98

Zakon o prometu otrova

53/91

Zakon o otrovima

27/99

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

97/00

zakon o ovlasti vlade republike hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga hrvatskoga sabora

84/01

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga

95/94 i 34/95

Zakon o PDV

47/95

Za­kon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama

74/94

Za­kon o plaćama u javnim službama

27/01

Zakon o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

36/95

Zakon o carinskoj tarifi

49/96, 80/96

Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osigura­nje

54/00

Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini

114/01

Zakon o ustanovi za održavanje unutrašnjih plovnih putova

53/91

Zakon o plovidbi unutarnjim vodama

19/98

Zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih i okružnih javnih tužiteljstava

25/77., 50/78., 3/81. i 58/93

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

75/95

Zakon o političkim organizacijama

19/90., 28/90., 59/90. i 2/91

Zakon o političkim strankama

76/93

Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

106/93. i 115/93

Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

51/94

Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu

53/91

Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

94/93

Zakon o Hrvatskoj garan­cijskoj agenciji

29/94., 105/99. i 64/00

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

29/02

Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika

53/91., 73/91., 18/92, 71/92, 26/93. 96/93

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

128/99

Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

39/92, 75/92., 86/92., 87/94., 72/95., 14/96. i 129/99

Zakon o pravima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru

55/00

Zakon o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

18/91, 27/93

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

10/97

Zakon o premijama za kvalitetni rasplodni podmlađak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

42/88, 13/89, 46/89, 47/89, 2/90 i 59/90

Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

27/91

Zakon o premijama za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

I 4/82, I 2/85, 23/87, 44/87, 30/88, I 3/89, 33/89, 46/89, 47/89, 2/90 i 59/90

Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

27/91

Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu

77/92., 26/93. i 29/94

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

36/98

Zakon o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu

53/91., 26/93. i 29/94

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

36/98

Zakon o primjeni propisa i rješavanju sukoba republičkih i pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa

Sl.l. 47/83,

NN 53/91

Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

73/91

Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora

54/80, 16/86., 18/89., 34/91., 61/91. i 59/93

Zakon o prostornom uređenju

30/94

Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa

34/91, 26/93. i 29/94

Zakon o radu

38/95

Zakon o radnim odnosima

25/92, 26/93. i 29/94

Zakon o radu

38/95

Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

42/90., 61/91. i 109/93

Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije

101/98

Zakon o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu

50/88., 28/92., 26/93., 29/94

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

131/97

Zakon o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

53/91., 26/93. i 29/94

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

131/97

Zakon o socijalnoj zaštiti

10/91,. 19/91. i 26/93

Zakon o socijalnoj skrbi

73/97

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu

106/95

Zakon o sredstvima za doplatak za djecu

88/98

Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva

11/79., 26/93. i 29/94

Zakon o stočarstvu

70/97

Zakon o redovnim sudovima

5/77, 17/87, 27/88, 16/90, 41/90, 14/91

Zakon o sudovima

3/94

Zakon o postupku za upis u sudski registar

53a/91

Zakon o sudskom registru

1/95

Zakon o upravi

16/78, 50/78., 29/85., 41/90, 47/90. 53A/91

Zakon o sustavu državne uprave

75/93

Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga

53/91

Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

107/01

Zakon o unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe

32/77., 50/87. i 26/93

Zakon o trgovini

11/96

Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju

53/91., 26/93, 109/93

Zakon o trgovini

11/96

Zakon o mjerama ograničenja tržišta, slobodnog prometa robe i usluge od interesa za cijelu zemlju

53/91. i 26/93

Zakon o trgovini

11/96

Zakon o elektroprivredi

31/90., 47/90., 61/91. 26/93, 78/94, 105/99, 111/99. i 51/01

Zakon o tržištu električne energije

68/01

Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

28/88, 38/88., 47/89., 16/90., 25/93. i 44/93

Zakon o turističkoj djelatnosti

8/96

Zakon o davanju stanova u najam na oslobođenom teritoriju

73/95

Zakon o prestanku važenja zakona o davanju stanova u najam na oslobođenom teritoriju

101/98

Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

73/95., 7/96. i 100/97

Zakon o prestanku važenja zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

101/98

Zakon o posebnim uvjetima za obav­lja­nje poslova međunarodnog otpremništva u svezi s cari­nje­njem robe

106/93

Zakono uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku

92/01

Zakon o inozemnim poslovima

53/91

Zakon o vanjskim poslovima

48/96

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti

52/91., 64/91., 26/93. i 29/94

Zakon o veterinarstvu

70/97

Zakon o usmjerenom obrazovanju

20/82, 28/83., 12/85., 19/86, 31/89., 57/89., 47/90., 11/91 ­ 19/92., i 27/93

Zakon o visokim učilištima

59/96

Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

53/91

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

91/96

Zakon o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu

53/90. i 76/93

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

91/96

Zakon o građevinskom zemljištu

48/88. 16/90. i 53/90

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

91/96

Zakon o skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova

24/76., 31/86., 41/89. i 26/93

Zakon o zapaljivim tvarima i tekućinama

108/95

Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

33/89., 42/90. i 14/91

Zakon o zapošljavanju

59/96

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina

10/79, 26/93

Zakon o zaštiti bilja

10/94

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju

53/91. i 26/93

Zakon o zaštiti bilja

10/94

Zakon o zaštiti spomenika kulture

32/65, 55/65., 50/66., 7/67,13/67., 31/86., 47/86., 47/89., 19/91., 26/93. i 52/94

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

69/99

Osnovni zakon o zaštiti zraka od onečišćavanja

52/11

Zakon o zaštiti zraka

48/95

Zakon o iskorištavanju zrakoplovnih pristaništa

31/73., 26/93. i 29/94

Zakon o zrčnim pristaništima

19/98

Zakon o zračnoj plovidbi

53/91., 26/93., 109/93. i 29/94

Zakon o zračnom prometu

132/98

Zakon o sredstvima i financiranju JNA

52/91

Zakon o obrani

33/02

Zakon o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi

53/91

Zakon o obrani

33/02

Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme

52/91

Zakon o proizvodnji,remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

33/02

Zakon o Uredu za nacionalnu sigurnost

37/95

Zakon o sigurnosnim službama RH

32/02

Zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. Svjetskog rata

53A/91

Zakon o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. Svjetskog rata

66/02

Zakon o igrama na sreću

36/98

Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

83/02

Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima

107/95.,142/98. i 87/00

Zakon o tržištu vrijednosnih papira

84/02

Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava

124/97. i 57/01.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava

84/02

Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

29/99., 105/99., 46/00., 101/00., 12/01. i 13/02.

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

87/02

Zakon o privrednim prijestupima

Sl.l. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, NN 53/91. i 91/92

Zakon o prekršajima

88/02

Zakon o državnim robnim zalihama

68/98

Zakon o strateškim robnim zalihama

87/02

Zakon o određivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno slijepe invalidne osobe

12/79. i 26/93

Zakon o o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

143/02

Zakon o poduzećima za zapošljavanje invalida

57/89. i 26/93

Zakon o o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

143/02

0820 Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

65/91., 27/92., 34/92. – pročišćeni tekst, 51/00. i 105/00.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjibna

155/02

Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata

91A/93, 36/98, 32/01

Zakon o deviznom poslovanju

96/03

Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom

43/96

Zakon o deviznom poslovanju

96/03

Zakon o državnoj statistici

52/94

Zakon o službenoj statistici

103/03

Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu

34/91, 26/93, 29/94

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu

114/03

Zakon o morskim lukama

NN 108/95, 6/96, 137/99, 97/00

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

158/03

Za­kon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma

NN 57/96. i 21/00

Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

158/03

Zakon o javnom priopćavanju

83/96, 105/97, 143/98, 20/00, 96/01, 69/03

Zakon o medijima

163/03

Zakon o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva

43/92

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

163/03

Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti

11/94. i 37/94

Zakon o mjeriteljstvu

163/03

Zakon o autorskom pravu

53/91., 58/93., 9/99. – 76/99., 127/99. i 67/01

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

167/03

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

28/83

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

167/03

Zakon o industrijskom obličju

78/99, 127/99

Zakon o industrijskom dizajnu

173/03

Zakon o mjerama za zaštitu od ionizirajućih zračenja i za sigurnost nuklearnih objekata i postrojenja

18/81, 27/99

Zakon o nuklearnoj sigurnosti

173/03

Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije

Sl 62/84, NN 53/91, 26/93, 27/99

Zakon o nuklearnoj sigurnosti

173/03

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga

78/99, 127/99

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

173/03

Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova

78/99, 127/99

Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

173/03

Zakon o priznanju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb« 

66/02., 45/03. i 84/03

Zakon o prestanku važe­nja Zakona o prizna­nju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb«

60/04

Zakon o zateznim kamatama

28/96, 58/04

Zakon o kamatama

94/04

Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu

12/94, 100/04

Zakon o eksplozivnim tvarima

178/04

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak

114/01, 153/02

Zakon o prikup­lja­nju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osigura­nja

177/04

Zakon o uvjetima za uzimanje i presađivanje dijelova ljud­skog tijela

Sl 63/90, 22/91, NN 53/91

Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

177/04

Zakon o otrovima

NN 27/99, 37/99, 55/99

Zakon o kemikalijama

150/05

Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju

NN 27/99

Zakon o osiguranju

151/05

Zakon o razminiranju

NN 19/96., 86/98. i 64/00

Zakon o humanitarnom razminiranju

153/05

Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 131/97

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

33/06

Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske

NN 32/02, 38/02

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

79/06

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

NN 60/92., 26/93., 29/94. i 55/96.

Zakon o predmetima opće uporabe

85/06

Zakon o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske

NN 153/02

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

85/06

Zakon o  dobrobiti životinja

NN 19/99

Zakon o zaštiti životinja

135/06

Zakon o štedno-kreditnim zadrugama

NN 84/02

Zakon o kreditnim unijama

141/06

Zakon o turističkoj djelatnosti

NN 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.

Zakon o pružanju usluga u turizmu

68/07

Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

NN 121/03. i 177/04

Zakon o lijekovima

71/07

Zakon o kinematografiji

47/80., 20/90. i 53/90.

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

76/07

Zakon o Fundaciji Ivana Meštrovića

NN 9/91.

Zakon o muzejima Ivana Meštrovića

76/07

Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje

NN 33/95

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

76/07

Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje

NN 33/92

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

76/07

Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima

NN 128/99., 35/00. i 120/03

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

107/07

Zakon o plovidbi unutarnjim vodama

NN 19/98., 151/03. i 138/06

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

109/07

Zakon o lukama unutarnjih voda

NN 142/98. i 65/02

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

109/07

Zakon o Registru godišnjih financijskih izvještaja

NN 47/03

Zakon o račaunovodstvu

109/07

Zakon o agenciji za odgoj i obrazovanje

NN 85/06

 

 

Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

NN 147/02. i 177/04

Zakon o doprinosima

84/08

Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

NN 54/74., 29/78. i 13/90

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

84/08

Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

NN 24/96., 109/97., 82/01. i 30/04

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 85/08

Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

NN 147/02. i 177/04

Zakon o doprinosima

84/08

Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske

NN 33/92., 26/93. i 29/94

Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

85/08

Zakon o osnovnom školstvu

NN 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

87/08

Zakon o tržištu vrijednosnih papira

NN 84/02. i 138/06

Zakon o tržištu kapitala

88/08

Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko - medicinskim proizvodima

NN 79/98

Zakon o veterinarsko – medicinskim proizvodima

NN 84/88

Zakon o spračavanju pranja novca

NN 69/97., 106/97., 67/01., 114/01., 117/03. i 142/03

Zakon o spračavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN 87/08

Zakon o srednjem školstvu

NN 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

87/08

Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama

NN 178/04

Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

NN 139/08

Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu

NN 47/98

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

NN 152/08

Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

NN 53/91

Zakon o  stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

NN 65/09

kon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

NN 48/04

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

NN 124/09

Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi

NN 128/99

Zakon o probaciji

NN 153/09

Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja

NN 64/06

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

NN 28/10

Zakon o nuklearnoj sigurnosti

NN 173/03

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

NN 28/10

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

NN 28/03

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

NN

71/10

Zakon o zaštiti znaka i naziva crvenog križa

NN 75/93

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

NN

71/10

Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja

 

NN 105/99

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

NN

91/10

Zakon o zaštiti od požara 

NN 58/93.,33/05.,107/07. i 38/09.

Zakon o zaštiti od požara

NN

92/10

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

NN 58/93., 49/99., 129/00., 150/05. i 153/09.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

NN

116/10

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

 

NN 121/09

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

 

NN

115/10

Zakon o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 107/01

Zakon o prestanku važenja zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 124/10

Zakon o institucijama za električni novac

 

NN 117/08,74/09

Zakon o elektroničkom novcu

 

NN

139/10

Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

NN 12/01., 14/01. i 79/07

Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

 

NN

139/10

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

NN 25/03

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

NN

137/10

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 146/08

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN

144/10

Zakon o privatizaciji

NN 21/96., 71/97., 16/98. i 73/00

Zakon o upravljanju državnom imovinom

NN

145/10

Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 19/91., 83/92., 94/93., 2/94., 9/95. i 118/99

Zakon o upravljanju državnom imovinom

NN

145/10

Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju

 NN 84/92., 70/93., 76/93., 19/94., 52/94. i 87/96.

Zakon o upravljanju državnom imovinom

NN

145/10

Zakon o Mirenju

 NN 163/03., 79/09

Zakon o Mirenju

NN

18/11

Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata

 NN 1/07.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NN

24/11

Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske

 NN 105/04.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NN

24/11

Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

 NN 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 38/09. i 92/10.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

NN

26/11

Zakon o poticanju prodaje stanova

 NN 38/10.

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

NN

31/11

Zakon o posebnom porezu na kavu

 NN 87/05.

Zakon o posebnom porezu na kavu

NN

31/11

Zakon o policiji

 NN 129/00., 41/08. i 76/09.

Zakon o policiji

NN

34/11

Zakon o zadrugama

 NN 36/95., 67/01. i 12/02.

Zakon o zadrugama

NN

34/11

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

 NN 50/95. i 73/97.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

NN

61/11

Zakon o državnoj reviziji

 NN 70/93., 48/95., 105/99., 36/01., 44/01. i 177/04.

Zakon o Državnom uredu za reviziju

NN

80/11

Zakon o javnim cestama

 NN 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.

Zakon o cestama

NN

84/11

Zakon o sudovima za mladež

 NN 111/97., 27/98. i 12/02.

Zakon o sudovima za mladež

NN

84/11

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

 NN 144/10.

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN

84/11

Zakon o udomiteljstvu

 NN 79/07.

Zakon o udomiteljstvu

NN

90/11

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

 NN 107/07.

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

NN

124/11

Zakon o zaštiti zraka

 NN 174/04. i 60/08.

Zakon o zaštiti zraka

NN

130/11

Zakon o igralištima za golf

 NN 152/08. i 80/10.

Zakon o prestanku važenja Zakona o igralištima za golf

NN

130/11

Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora

 NN 91/96., 124/97., 174/04. i 38/09.

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

NN

125/11

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

 NN  101/98., 15/00., 117/01., 199/03 i 77/09.

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

NN

150/11

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

 NN  199/03., 30/04., 136/04., 22/05., 44/06., 5/08., 27/08. i 77/09.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

NN

150/11

Zakon o sustavu državne uprave

 NN  75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01., 199/03. i 79/07.

Zakon o sustavu državne uprave

NN

150/11

Zakon o Poreznoj upravi

 NN  67/01., 94/01., 177/04. i 128/10.

Zakon o Poreznoj upravi

NN

25/12

Zakon o socijalnoj skrbi

 NN  57/11

Zakon o socijalnoj skrbi

NN

33/12

Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 NN  84/08., 75/09. i 20/10.

Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN

50/12

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

 NN  117/08.

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

NN

59/12

Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

 NN  12/12.

Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

NN

76/12

Zakon o pučkom pravobranitelju

 NN  60/92.

Zakon o pučkom pravobranitelju

NN

76/12

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

 NN  129/08. i 55/11.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

NN

78/12

Zakon o medicinskoj oplodnji

 NN  88/09., 137/09. i 124/11.

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

NN

86/12

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

 NN  90/11.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN

86/12

Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza

 NN  125/11.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN

108/12

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

 NN  114/11.

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

NN

108/12

Zakon o poticanju ulaganja

 NN  138/06., 61/11.

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

NN

111/12

Zakon o osobnom imenu

 NN  69/92., 26/93.

Zakon o osobnom imenu

NN

118/12

Zakon o energiji

 NN  68/01., 177/04., 76/07., 152/08. i 127/10.

Zakon o energiji

NN

120/12

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

 NN  177/04. i 76/07.

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

NN

120/12

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 NN  92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN

120/12

Zakon o koncesijama

 NN  125/08.

Zakon o koncesijama

NN

143/12

Zakon o poštanskim uslugama

 NN  88/09. i 61/11.

Zakon o poštanskim uslugama

NN

144/12

Zakon o prebivalištu i boravištu građana

 NN  53/91. i 11/00.

Zakon o prebivalištu

NN

144/12

Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

 NN  109/07., 125/08., 24/11. i 150/11.

Zakon o lokalnim izborima

NN

144/12

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 NN  33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. i 109/07.

Zakon o lokalnim izborima

NN

144/12

Kazneni zakon

 NN  110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.

Kazneni zakon

NN

125/11

Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala

 NN  152/08.

Kazneni zakon

NN

125/11