Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (A - D) str. 1/8

horizontal rule

0036  Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

0037.    Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

0038.    Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

0039.    Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

0040.    Zakon o akreditaciji

0041.    Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

0042.    Zakon o alernativnim investicijskim fondovima

0046.    Zakon o arbitraži

0048.    Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

0050.    Zakon o arhivskoj građi i arhivima

0055.    Zakon o audiovizualnim djelatnostima

0060.    Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima  

0061.    Zakon o azilu

0065.     Zakon o bankama

0066.    Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći-novi 

0067.    Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

0070.    Zakon o biljnom zdravstvu

0075.    Zakon o biocidnim pripravcima

0077.    Zakon o biogorivima za prijevoz

0080.    Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima

0085.    Zakon o boravišnoj pristojbi

0096.    Zakon o o brdsko-planinskim područjima

0100.    Zakon o carinskoj službi RH

0101.    Zakon o carinskoj službi-novi

0105.     Zakon o carinskoj tarifi

0106.    Zakon o cestama

0107.    Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

0110.    Zakon o civilnoj službi

0115.    Zakon o čeku

0120.    Zakon o članarinama u turističkim zajednicama  

0121.    Zakon o davanju ovlasti državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica

0122.    Zakon o dadiljama

0125.    Zakon o deviznom poslovanju

0130.    Zakon o dimnjačarskoj službi

0132.    Zakon o djelatnostima u zdravstvu

0133.      Zakon o djelatnosti socijalnog rada

0135.    Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

0136.    Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

0137.    Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

0140.    Zakon o dodjeli stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

0145.     Zakon o dokapitalizaciji INA dd

0146.    Zakon o dokazivanju stečene školske spreme

0150.    Zakon o doplatku za djecu

0155.    Zakon o doplatnim markama u poštanskom prometu

0160.    Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

0165.    Zakon o doprinosima

0166.    Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

0171.    Zakon o društveno poticanoj stanogradnji

0205.    Zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

0206.    Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

0209.    Zakon o državnim službenicima

0210.    Zakon o državnim službenicima i namještenicima

0215.    Zakon o Državnom sudbenom vijeću

0219.    Zakon o državnim potporama-novi

0220.     Zakon o državnim maticama

0221.    Zakon o državnim potporama 

0222.    Zakon o  državnim potporama

0223.    Zakon o  Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

0225.     Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  

0226.    Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

0227.    Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

0228.    Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

0229.    Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

0230.    Zakon o Državnom uredu za reviziju  

0235.    Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

0240.     Zakon o Državnom inspektoratu  

0241.     Zakon o državnom odvjetništvu

0245.    Zakon o državnom pečatu RH

0255.    Zakon o duhanu  

 

str.            

horizontal rule