Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (P - Pas)   str. 5/8

horizontal rule

1190.    Zakon o Parku prirode Kopački rit

1195.    Zakon o parničnom postupku

1200.    Zakon o patentu

1205.    Zakon o PDV

1206.    Zakon o porezu na dodanu vrijednost-novi

1210.    Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH

1215.    Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

1220.    Zakon o plaćama sudaca  

1221.    Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu

1231.    Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutrašnjem poštanskom prometu

1235.    Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama

1240.    Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

1246.    Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini

1248.    Zakon o platnom prometu

1250.    Zakon o platnom prometu u zemlji

1255.    Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

1260.    Zakon o Plovputu Split

1261.    Zakon o podjeli hrvatskog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o

1264.    Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava-novi

1265.    Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

1269.    Zakon o područjima i sjedištima sudova-novi

1270.    Zakon o područjima i sjedištima sudova

1275.    Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

1280.    Zakon o područjima županija, gradova i općina

1284.    Zakona o područjima posebne državne skrbi

1285.    Zakon o podrucjima od posebne državne skrbi

1286.    Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

1288.    Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona

1296.    Zakon o policiji

1298.    Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

1300.    Zakon o političkim strankama

1306.    Zakon o poljoprivredi

1307.    Zakon o poljoprivredi-novi

1314.    Zakon o poljoprivrednom zemljištu

1316.    Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

1320.    Zakon o pomilovanju  

1321.    Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

1325.    Zakon o popisima birača  

1330.    Zakon o popisu poljoprivrede 2003.

1335.    Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

1339.    Zakon o poreznoj upravi-novi

1340.    Zakon o poreznoj upravi  

1341.    Zakon o poreznom savjetništvu

1345.    Zakon o porezu na dobit

1205.    Zakon o porezu na dodanu vrijednost

1350.    Zakon o porezu na dohodak  

1351.    Zakon o  porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti

1355.    Zakon o porezu na promet nekretnina  

1360.    Zakon o o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

1362.    Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

1365.    Zakon o posebnom porezu na alkohol

1370.    Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića

1375.    Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

1377.    Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

1380.    Zakon o posebnom porezu na kavu

1385.    Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode

1390.    Zakon o posebnom porezu na naftne derivate  

1394.    Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

1395.    Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1396.    Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

1400.    Zakon o posebnom porezu na pivo

1410.    Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d.d. Labin

1415.    Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika u poslovima razminiranja  

1425.    Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

1428.    Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

1429.    Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

1431.    Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

1430.    Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

1435.    Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

1436.    Zakon o postupku primopredaje vlasti

1437.    Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

1438.    Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

1439.    Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

1440.    Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

str.            

horizontal rule