Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (Poš - Put)  str. 6/8

horizontal rule

1455.    Zakon o poštanskim uslugama  

1456.    Zakon o poticanju ulaganja

1459.    Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

1457.    Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima

1458.    Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina

1460.    Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

1461.    Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta

1462.    Zakon o potrošačkom kreditiranju

1463.    Zakon o poticanju zapošljavanja

1464.    Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

1465.    Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

1466.    Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

1467.    Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju-novi

1468.    Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

1485.    Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

1486.    Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

1491.    Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

1492.    Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

1493.    Ustavni zakon o  pravima nacionalnih manjina

1495.    Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

1497.    Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

1498.    Zakon o Pravosudnoj akademiji

1499.    Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

1500.    Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru

1501.    Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica 

1502.    Zakon o pravobranitelju za djecu

1503.    Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine

1504.    Zakon o pravu na pristup informacijama

1505.    Zakon o prebivalištu i boravištu građana

1506.    Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

1507.    Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju

1508.    Zakon o predmetima opće uporabe

1509.    Zakon o prebivalištu

1510.    Zakon o prekršajima

1511.    Zakon o pravu na pristup informacijama

1512.    Zakon o predmetima opće uporabe

1513.    Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

1514.    Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

1515.    Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

1516.    Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

1530.     Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi

1536.    Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina

1537.    Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku

1540.    Zakon o preoblikovanju JP Narodne novine

1541.    Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

1550.    Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug RH

1556.    Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uredenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

1560.    Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

1561.    Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija

1566.    Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga

1570.    Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj

1575.    Zakon o prihvatanju članstva RH u Inter-američkoj banci za razvoj

1577.    Zakon o preuzimanju dioničkih društava 

1580.    Zakon o prihvatanju članstva RH u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije

1583.    Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku

1584.    Zakon o prijevozu u cestovnom prometu-novi

1585.    Zakon o prijevozu opasnih tvari  

1586.    Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

1587.    Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

1590.    Zakon o primaljstvu

1591.    Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

1595.    Zakon o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progona za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava

1596.    Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

1597.    Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

1598.    Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

1600.    Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

1601.    Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

1610.    Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima

1616.    Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d.

1620.    Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija dd  

1621.    Zakon o privatizaciji INA

1623.    Zakon o privatnim detektivima

1624.    Zakon o privremenom uzdržavanju

1625.    Zakon o privatnoj zaštiti

1626.    Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti

1630.    Zakon o privremenim mjerama o načinu osiguravanja sredstava za nabavu aviona za gašenje šumskih i drugih požara i načinu osiguravanja sredstava za upotrebu i održavanje tih aviona, a i aviona koji su za tu svrhu prije nabavljeni

1635.    Zakon o privremenom korištenju stanova

1637.    Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

1644.    Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

1645.    Zakon o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 

1646.    Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

1647.    Zakon o probaciji

1649.    Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrede

1650.     Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1652.    Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

1653.    Zakon o procjeni učinaka propisa

1651.    Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom

1654.    Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti

1655.    Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

1656.    Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

1657.    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

1658.    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

1659.    Zakon o proglašenju Uredbe (EU) 650/2012.

1660.    Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje"

1661.    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

1662.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

1663.    Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje"

1664.    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi

1665.    Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk

1666.    Zakon o proglašenju parka prirode "Telašćica"

1667.    Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

1668.    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja

1669.    Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim  prirodnim rezervatom

1670.    Zakon o proglašenju Parka prirode Učka  

1671.    Zakon o proglašenju Parka prirode Vransko jezero

1672.    Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom

1673.    Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom

1674.    Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom

1675.    Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode  

1676.    Zakon o proglašenju planine Biokovo parkom prirode

1677.    Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode

1678.    Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom

1679.    Zakon o proglašenju šume "Dundo" na Rabu upravljanim  prirodnim rezervatom

1680.    Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

1681.    Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

1682.    Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata

1683.    Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

1684.    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

1685.    Zakon o proračunu

1686.    Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva

1687.    Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

1688.    Zakon o prostornom uređenju i gradnji

1689.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

1690.      Zakon o pružanju usluga u turizmu

1691.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

1692.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

1693.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa

1694.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

1695.    Zakon o prostornom uređenju

1696.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

1697.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

1698.    Zakon o provedbi Uredbe (E br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

1699.    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

1700.    Zakon o prosvjetnoj inspekciji  

1701.    Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

1702.    Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. 

1703.    Zakon o psihološkom djelovanju

1704.    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

1705.    Zakon o pučkim otvorenim učilistima

1706.    Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

1707.    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

1708.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

1709.    Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

1710.    Zakon o pučkom pravobranitelju

1711.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

1712.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

1713.    Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge

1714.    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama

1715.    Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

1716.    Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

1717.    Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

1718.    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

1719.    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

str.          

horizontal rule