Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (T -Ž)  str. 8/8

horizontal rule

1955.    Zakon o tehničkoj kulturi

1960.    Zakon o telekomunikacijama  

1961.    Zakon o Tjednu solidarnosti

1963.    Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava

1965.    Zakon o trgovačkim društvima

1969.    Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata-novi

1970.    Zakon o trgovini

1971.    Zakon o trošarinama

1972.    Zakon o tržištu kapitala

1973.    Zakon o trošarinama

1974.    Zakon o tržištu električne energije

1977.    Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

1975.    Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala

1978.    Zakon o tržištu plina

1979.    Zakon o tržištu vrijednosnih papira 

1980.    Zakon o turističkoj zajednici i promicanju hrvatskog turizma

1981.    Zakon o tržištu plina

1982.    Zakon o tržištu toplinske energije

1983.    Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

1984.    Zakon o turističkoj inspekciji

1985.    Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

1990.    Zakon o udomiteljstvu

2000.    Zakon o udrugama

2006.    Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

2010.    Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

2011.    Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti-novi

2015.    Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prijevozu  

2018.    Zakon o umjetničkom obrazovanju

2019.    Zakon o Umirovljeničkom fondu

2020.    Zakon o unutarnjim poslovima

2021.    Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

2022.    Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

2025.    Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

2029.    Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

2030.    Zakon o upravljanju državnom imovinom

2035.    Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi

2045.    Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

2050.    Zakon o upravnim pristojbama  

2055.    Zakon o upravnim sporovima

2056.    Zakon o upravnim sporovima

2060.    Zakon o upravnoj inspekciji

2061.    Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja

2063.    Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

2064.    Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

2065.    Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

2066.    Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

2067.    Zakon o uslugama

2068.    Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

2069.    Zakon o  uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

2071.    Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja

2080.    Zakon o ustanovama  

2081.    Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

2085.    Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

2090.    Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

2091.    Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

2092.    Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

2093.    Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2105.    Zakon o utvrđivanju ratne štete

2111.    Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku

2112.    Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba

2113.    Zakon o uvjetima korištenja odobrenih i  sklopljenih ugovora o zajmu s međunarodnim financijskim organizacijama

2114.    Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

2115.    Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova  ljudskog tijela u svrhu liječenja

2116.    Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) 

2117.    Zakon o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE)

2118.    Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

2120.    Zakon o vanjskim poslovima

2125.    Zakon o vatrogastvu

2130.    Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko - medicinskim proizvodima

2133.    Zakon o veterinarsko – medicinskim proizvodima

2134.    Zakon o veterinarstvu-novi

2135.    Zakon o veterinarstvu

2140.    Zakon o vinu

2150.    Zakon o visokim učilištima

2152.    Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

2155.    Zakon o Vladi Republike Hrvatske

2160.    Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

2165.    Zakon o vodama

2166.    Zakon o vodama novi

2167.    Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

2170.    Zakon o volonterstvu

2181.    Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

2182.    Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

2183.    Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o  njihovom uništenju

2184.    Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

2185.    Zakon o zadrugama

2190.    Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

2194.    Zakon o Zakladi »Hrvatska za djecu«

2195.    Zakon o zakladama i fundacijama  

2196.    Zakon o Zakladi policijske solidarnosti

2197.    Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

2198.    Zakon o  Zakladi »Hrvatska za djecu« 

2199.    Zakon o Zakladi »Kultura nova«

2200.    Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

2201.    Zakon o Zakladi »Hrvatska kuća – Croatia House«

2205.    Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

2210.    Zakon o zapošljavanju

2215.    Zakon o zapošljavanju stranaca  

2216.    Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

2220.    Zakon o zaštiti na radu

2221.    Zakon o zaštiti na radu-novi

2225.    Zakon o zaštiti novčarskih institucija

2230.    Zakon o zaštiti osoba i imovine  

2231.    Zakon o zaštiti osobnih podataka

2235.    Zakon o zaštiti biljnih sorti

2240.    Zakon o zaštiti tajnosti podataka

2247.    Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

2250.    Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

2255.    Zakon o zaštiti bilja  

2260.    Zakon o zaštiti članova obitelji kojima je hranitelj na obveznoj vojnoj službi

2265.    Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  

2270.    Zakon o zaštiti i spašavanju

2275.    Zakon o zaštiti od buke  

2276.    Zakon o  zaštiti od elementarnih nepogoda

2280.    Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja

2281.    Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije

2282.    Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

2285.    Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja

2290.    Zakon o zaštiti od požara

2294.    Zakon o zaštiti okoliša-novi

2295.    Zakon o zaštiti okoliša

2300.     Zakon o zaštiti prava pacijenata

2305.    Zakon o zaštiti potrošača

2306.    Zakon o zaštiti potrošača-novi

2310.    Zakon o zaštiti prirode

2311.    Zakon o zaštiti prirode-novi

2315.    Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  

2319.    Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

2320.    Zakon o zaštiti svjedoka

2321.    Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

2325.    Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

2335.    Zakon o zaštiti zraka

2340.    Zakon o zaštiti životinja

2341.    Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih  proizvoda

2348.    Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece

2350.    Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe  

2351.    Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

2352.    Zakon o zdravstvenoj zaštiti

2355.    Zakon o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade pomorskih brodova i plovila unutarnje plovidbe

2365.    Zakon o zemljisnim knjigama

2370.    Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti  

2371.    Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

2375.    Zakon o zdravstvenom osiguranju

2377.    Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

2380.    Zakon o zracnim lukama

2385.    Zakon o zračnom prometu

2399.    Zakon o željeznici  

2400.    Zakon o željeznici

2402.    Zakon o žičarama za prijevoz osoba

2403.    Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

2405.    Zakon o žigu

str.              

horizontal rule